• Wiktor Weintraub jako badacz literatury romantyzmu polskiego (Seminarium w BJ UJ „W kręgu zainteresowań badawczych Wiktora Weintrauba”, 16 IV 2008 r.)
 • „Pan Tadeusz” w perspektywie nie tylko narodowej (Zjazd Delegatów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy. Sesja naukowa: „Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym”, 6 VI 2008 r.)
 • Vincenzowskie lektury romantyków (Sesja z okazji 120 rocznicy urodzin Stanisława Vincenza w Uniwersytecie Przykarpackim im. Wasyla Stefanyka, Iwanofrankowsk, 25-27 IX 2008 r.)
 • „Pan Tadeusz” do użytku powszechnego i szkolnego (Pigoń, Górski, Stefanowska) (Konferencja naukowa zorganizowana dla uczczenia czterdziestej rocznicy śmierci Profesora Stanisława Pigonia, Uniwersytet Rzeszowski – PWSZ w Krośnie, 13-14 XI 2008 r.)
 • Romantycy o wyjarzmieniu Polski i wolności Polaków (Sesja z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości, PWSZ w Tarnowie, 17 XI 2008 r.)
 • Cypriana Norwida sprawa o Polskę (Dni Norwidowskie w 125 rocznicę śmierci Poety, UJ – Zamek Królewski na Wawelu 24-26 XI i 1-3 XII 2008 r.)
 • Stanisław Pigoń – edytor pism wielkich polskich humanistów (Konferencja „Stanisław Pigoń. W 40 rocznicę śmierci Uczonego”, UJ, 17-18 XII 2008 r.)
 • Piękno a prawda w poezji profetycznej Juliusza Słowackiego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Piękno Słowackiego”, Białystok 7 V 2009 r.
 • Korekty do portretu człowieka romantyzmu polskiego, odczyt w Komisji Kultury Słowian PAU w Krakowie 22 V 2009 r.
 • Kultura polska w czasach Ludwika Zamenhofa (wspólaut. Mgr Sabina Bobran), Noc Języków w Krakowie 24 VII 2009 r.
 • O wielości estetyk w liryce Słowackiego, Konferencja Naukowa na Wydziale Polonistyki UW „Słowacki mistyczny. Rewizje po latach”, Warszawa 1 IX 2009 r.
 • Romantyczni Dioskurowie? Jeszcze o przyjaźni Zygmunta Krasińskiego z Juliuszem Słowackim, XIV Ciechanowska Jesień Poezji, Opinogóra 7 X 2009 r.
 • Puszkinistyka Mickiewicza, odczyt w Komisji Historycznoliterackiej PAN, Kraków 26 X 2009 r.
 • Kosmos Mickiewiczowskich „Dziadów”. Rytualny, misteryjny, teozoficzny…, Sesja Naukowa na Wydziale Polonistyki UW „Dziady nasze mają to szczególnie… Wokół dramatu Mickiewicza: odczytania, spory, interpretacje”, Warszawa 4 XI 2010 r.
 • Romantyzm polski. Kultura na wygnaniu, kultura w ucisku, Kolokwia Krakowskie Oświecenie – Romantyzm VIII, „Dwory, salony, stowarzyszenia – ich rola kulturotwórcza i narodowotwórcza” (2), Kraków 9 XII 2010 r.
 • Tzw. szkoła białoruska w literaturze polskiej w kontekście białoruskiego procesu narodowotwórczego. Seminarium Towarzystwa Białoruskiego w Krakowie, 18 XI 2011 r.
 • Stanisław Vincenz wobec romantyzmu polskiego. Sympozjum Katedry HL Oświecenia i Romantyzmu oraz Oddziału w Krakowie Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza „Myśląc z Vincenzem”, 5 XII 2011 r.
 • Miasto w „trylogii włoskiej” Norwida. Colloquia Norwidiana XIV. Italiam, Italliam…Sansepolcro 16-24 IX 2015;
 • Juliana Przybosia dialogi z Mickiewiczem. Konferencja Naukowa Przyboś dzisiaj. Rzeszów, Niebylec 6-8 X 2015;
 •  Zygmunta Glogera „Rok polski w życiu, tradycji i pieśni”. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Zygmunt Gloger 1845-1910. Pisarz, myśliciel, uczony: rewizje. Białystok 23-24 X 2015;
 • Woroniczowski projekt kultury narodowej: lata krakowskie. Konferencja naukowa Narodziny Rzeczypospolitej Krakowskiej – relacje, obrazy, wspomnienia. Kraków 28-29 X 2015.
 • Wielkie tematy krakowskiej historii literatury. Konferencja naukowa na Wydziale Polonistyki UJ Dziesięciolecie, dziesięciolecia. Historia i współczesność krakowskiej polonistyki, Kraków 29 IV 2016 r.
 • Poezja i pobożność. O „Pieśni porannej” Franciszka Karpińskiego. Seminarium warsztatowe Nad tekstami Karpińskiego. Projekt badawczy: Nr 0091/NPRH2/H11/81/2013 „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenie”, Klewinowo 16-21 maja 2016 r.
 • Późne oświecenie w Polsce a kwestia nowoczesności. III Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku, Poznań 15-17 IX 2016.
 • Komu i do czego służy po roku 1989  tradycja romantyczna.  Konferencja  w UKSW i NCK Społeczeństwo polskie dziś, Warszawa 8-9 XII 2016 r.
 • Buntownik, bohater, nadczłowiek w poezji polskiego romantyzmu. Odczyt w Komisji Kultury Słowian PAU, Kraków 29 I 2016 r.
 • Wykład O romantykach inaczej. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, LO VI w Krakowie, 23 II 2016 r.
 • Wykład O potrzebie i możliwości reinterpretacji polskiego romantyzmu.  Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „(Bez)kres  paradygmatu.  Nowoczesność w romantyzmie, romantyzm  w nowoczesności” . WP UJ, Kraków 28-29 V  2016 r.
 • Wykład Między Pałacem Biskupim a Kopcem Kościuszki. O mapie kulturalnej Wolnego Miasta Krakowa. Małe Sympozja V: „Tu wszystko jest Polską. Kraków i Rzeczpospolita Krakowska w latach 1815-1830, Kraków 30 XI 2016.
Do góry