• I. Marian Tatara, Od Kochanowskiego do Norwida. Lektury i rozprawy, wstęp Bogusław Dopart, oprac. Marek Stanisz, Bogusław Dopart, 2007 (Rozprawy, 1).
 • II. Marek Stanisz, Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem, 2007 (Rozprawy, 2).
 • III. Polski poemat heroikomiczny późnego Oświecenia. Antologia, red. Roman Dąbrowski, 2007 (Kolekcja, 1).
 • IV. Monika Stankiewicz-Kopeć, Pomiędzy klasycznością a romantycznością. Młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817-1828, 2009 (Rozprawy, 4).
 • V. Jędrzej Świderski, Utwory poetyckie. Antologia, wybór, wstęp i opracowanie Roman Dąbrowski, 2010 (Kolekcja, 2).
 • VI. W świecie myśli i wartości. Prace z historii literatury i kultury ofiarowane profesorowi Julianowi Maślance, red. Roman Dąbrowski, Andrzej Waśko, 2010 (Rozprawy, 5).
 • VII. Agnieszka Nietresta-Zatoń, Powołani na bunt. Transgresje polskich poetów XIX wieku, 2010 (Rozprawy, 6).
 • VIII. Franciszek Ziejka, Serce Polski. Szkice krakowskie, 2010 (Rozprawy, 7).
 • IX. Agnieszka Ziołowicz, Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria), 2011 (Rozprawy, 8).
 • X. Długie trwanie. Różne oblicza klasycyzmu, red. Roman Dąbrowski, Bogusław Dopart, 2011 (Rozprawy, 9).
 • XI. Byle w ludziach światło było… Księga pamiątkowa ku czci profesora Wacława Woźnowskiego w dziesiątą rocznicę jego śmierci, red. Grzegorz Zając, 2012 (Rozprawy, 10).
 • XII. Bogusław Dopart, Polski romantyzm i wiek XIX. Zarysy, rekonesanse, 2013 (Rozprawy, 3).
 • XIII. Środowiska kulturotwórcze czasów oświecenia i romantyzmu, red. Bogusław Dopart, 2013 (Rozprawy, 11).
 • XIV. Magdalena Woźniewska-Działak, Poematy narracyjne Cypriana Norwida. Konteksty literacko-kulturalne, estetyka, myśl, 2014 (Rozprawy, 12).
 • XV. Rolf Fieguth, Zaproszenie do Quidama. Portret poematu Cypriana Norwida, 2014 (Rozprawy, 13).
 • XVI. Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa. Z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu, red. Agnieszka Ziołowicz, Roman Dąbrowski, 2014 (Rozprawy, 14).
 • XVII. Tomasz Sobieraj, Polska krytyka i myśl teatralna w drugiej połowie XIX wieku. Studia i szkice, 2014 (Rozprawy, 15).
 • XVIII. Izabela Czartoryska, Pisma literackie i estetyczne. Antologia, wybór, wstęp i opracowanie Aneta Kwiatek, 2014 (Kolekcja, 3).
 • XIX. Podróże i podróżopisarstwo w polskiej literaturze i kulturze XIX wieku. Studia i szkice, red. Agnieszka Kowalska, Aneta Kwiatek, 2015 (Wektory, 1).
 • XX. Ewa Modzelewska, August Antoni Jakubowski – poeta rozpaczy. Życie i twórczość, 2015 (Wektory, 2).
 • XXI. Romantycy na krańcach świata. Podróże egzotyczne i peregrynacje wewnętrzne, red. Ewa Modzelewska, Paweł Sobol, 2015 (Wektory, 3).
 • XXII. Elżbieta z Krasińskich Jaraczewska, Powieści edukacyjne, wstęp i opracowanie Natalia Charysz, Aneta Kwiatek, Katarzyna Michalik, Bogusław Wajzer, 2016 (Kolekcja, 4).
 • XXIII. August Antoni Jakubowski, Major Aleksander. Powieść, komentarz Bogusław Dopart, Jarosław Ławski, Ewa Modzelewska, redakcja i opracowanie Ewa Modzelewska, 2016 (Kolekcja, 5).
 • XXIV. O dziennej i nocnej stronie romantycznego podróżowania, red. Justyna Pyzia, Sylwia Sarzyńska, 2018 (Wektory, 4).
 • XXV. Przybylski i inni. O znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia, red. Roman Dąbrowski, 2019 (Rozprawy, 16).
 • XXVI. Przybylski i inni. Nowe studia o znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia, red. Roman Dąbrowski, 2020 (Rozprawy, 17).
 • XXVII. Sny kobiet, sny o kobietach – od romantyzmu do Młodej Polski, red. Paulina Batkiewicz, Lidia Kamińska, Monika Ziółkowska, 2020 (Wektory, 5).
 • XXVIII. Bogusław Dopart, Mickiewicz. Poeta alternatyw, 2021 (Rozprawy, 18).
 • XXIX. Zenon Jagoda, O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa 1816-1846, 2021 (Rok Romantyzmu 2022, 1).
 • XXX. Marian Tatara, Dziedzictwo Słowackiego w poezji polskiej ostatniego półwiecza 1918-1968, 2021 (Rok Romantyzmu 2022, 2).
 • XXXI. Julian Maślanka, Z dziejów literatury i kultury, 2021 (Rok Romantyzmu 2022, 3).
 • XXXII. Julian Dybiec, Nie tylko szablą. Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej 1795-1918, 2021 (Rok Romantyzmu 2022, 4).
 • XXXIII. Czesław Zgorzelski, Wokół liryki i liryczności doby romantyzmu, 2021(Rok Romantyzmu 2022, 5).
 • XXXIV. Ireneusz Opacki, Poezja romantycznych przełomów. Odwrócona elegia, 2021 (Rok Romantyzmu 2022, 6).
 • XXXV. Bogusław Dopart, Mickiewiczowski pięcioksiąg romantyczny, 2021 (Rok Romantyzmu 2022, 7).
 • XXXVI. Agnieszka Ziołowicz, Dramat i romantyczne „Ja”. Studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu, 2021 (Rok Romantyzmu 2022, 8).
 • XXXVII. Elżbieta Nowicka, Omamienie – cudowność – afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć, 2021 (Rok Romantyzmu 2022, 9).
 • XXXVIII. Monika Stankiewicz-Kopeć, Pomiędzy klasycznością a romantycznością. Młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817-1828, 2021 (Rok Romantyzmu 2022, 10).
 • XXXIX. Grażyna Halkiewicz-Sojak, Nawiązane ogniwo. Studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach, 2021 (Rok Romantyzmu 2022, 11).
 • XL. Olga Płaszczewska, Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800 1850), 2021 (Rok Romantyzmu 2022, 12).
 • XLI. Ewa Modzelewska-Opara, Dorobek pisarski i misja kulturalna polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1831-1842, 2022 (Rozprawy, 19).
 • XLII. Agnieszka Ziołowicz, We wspólnym świecie. Studia o myśli, wyobraźni i postawie społecznej Cypriana Norwida, 2022 (Rozprawy, 20)
 • XLIII. W kręgu relacji międzyludzkich i intertekstualnych w literaturze romantyzmu (i wokół niej), red. Klaudia Korczyńska, Agnieszka Pałucka, 2022 (Wektory, 6).
 • XLIV. Roman Dąbrowski, „Kiedy Mars stępił swe groty…”. Twórczość Jędrzeja Świderskiego, Kraków 2023 (Rozprawy, 21)
Do góry