Monografie

 • Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy, TAiWPN Universitas, Kraków 1992
 • Mickiewiczowskie słowa sekretne, Collegium Columbinum, Kraków 1999
 • Romantyzm polski: pluralizm prądów i synkretyzm dzieła, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999
 • Poemat profetyczny. O „Dziadach” drezdeńskich Adama Mickiewicza, Księgarnia Akademicka, Kraków 2002
 • Kultura polska lat 1796-1918, w tomie współautorskim: Kominy, ludzie i obłoki: modernizacja i kultura [współaut.: Tadeusz Epsztein, Magdalena Gawin], Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, s. 269-488. Tom I serii: Historie Polski w XIX wieku, pod red. Andrzeja Nowaka.
 • Polski romantyzm i wiek XIX. Zarysy, rekonesanse, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013. Seria: Studia Dziewiętnastowieczne, t. 3.
 • Mickiewicz. Poeta alternatyw, Księgarnia Akademicka, Kraków 2021.
 • Mickiewiczowski pięcioksiąg romantyczny, Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu t. VII, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2022.
 • Poemat romantyczny, epopeja, summa poetica: O Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2023.
 • Szkice pigoniowskie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2023.

Edycja źródłowe

 • „I ziarno duszy nagie pozostało”. Antologia wierszy polskiego Romantyzmu, wybór i oprac. B. Dopart, A. Ziołowicz, t. I-II, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2006
 • August Antoni Jakubowski, Major Aleksander. Powieść,  komentarz B. Dopart, J. Ławski, E. Modzelewska, redakcja i opracowanie tomu E. Modzelewska. Podseria: Kolekcja, nr 5.
 • M. Tatara, Od Kochanowskiego do Norwida. Lektury i rozprawy, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007
 • Wokół liryki i liryczności doby romantyzmu Czesław Zgorzelski, Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 5, Księgarnia Akademicka, Kraków 2022.

Redakcja tomów zbiorowych

 • „Dziady” Adama Mickiewicza. Poemat – Adaptacje – Tradycje, TAiWPN Universitas, Kraków 1999
 • „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo, t. I: Poemat, (red. B. Dopart i F. Ziejka), TAiWPN Universitas, Kraków 1999
 • Literatura – Kulturoznawstwo – Uniwersytet. Księga ofiarowana Franciszkowi Ziejce w 65 rocznicę urodzin, red. B. Dopart, J. Popiel, M. Stala, TAiWPN Universitas, Kraków 2005
 • „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo. Recepcja, TAiWPN Universitas, Kraków 2006
 • Długie trwanie. Różne oblicza klasycyzmu, red. R. Dąbrowski i B. Dopart, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011
Do góry