• Wiersze znad Ochrydu , „Życie Literackie” 1974, nr 51-52
 • Światy Bułata Okudżawy, „Życie Literackie” 1975, nr 14
 • Co dolega młodej prozie?, „Życie Literackie” 1975, nr 17
 • Sto lat karnawału, Życie Literackie”1975, nr 28
 • Rękopis znaleziony w sanatorium, czyli melodramat zwycięski, „Życie Literackie” 1975, nr 32
 • Idol – artysta?, „Życie Literackie” 1975, nr 41
 • Wahanie klasycysty, „Poezja” 1976, nr 4
 • Młodość w poezji, poezja młodości, „Poezja” 1976, nr 9
 • Kobiecość, „Życie Literackie” 1976, nr 5
 • Podróż do Troi, „Życie Literackie” 1976, nr 9
 • Iłłakowiczówna: urok świata i poetycka troska, „Życie Literackie” 1976, nr 31
 • Możliwości groteski, „Życie Literackie” 1976, nr 42
 • Człowiek i wojna, „Życie Literackie” 1976, nr 45
 • Trudny rysopis, „Życie Literackie” 1976, nr 47
 • Przymierze ze światem, „Życie Literackie” 1977, nr 9
 • Horyzont krytyki, „Życie literackie” 1977, nr 10
 • Rozumować znaczy wątpić, „Życie Literackie” 1977, nr 27
 • Podróż z arcydziełem (Z Mickiewiczem na Krymie W. Kubackiego), „Życie Literackie” 1977, nr 37
 • Doświadczenie fałszu. „Kultura” 1977, nr 42
 • Świat krytyczny Mariana Promńskiego, „Życie Literackie” 1977, nr 51
 • Pokolenie połowy lat siedemdziesiątych, „Student” 1977, nr 6
 • Sprawa recenzji, „Student” 1977, nr
 • Fetysz wraca oknem, „Życie Literackie” 1978, nr 5
 • Z pochyłej wieży i z wysokiej katedry, „Życie Literackie”, 1978, nr 24
 • Rozterka i odwaga, „Student” 1978, nr 2
 • Demistyfikacje z mistyfikacjami, „Student” 1978, nr 6
 • Cztery dramaty osobności, „Życie Literackie” 1979, nr 27
 • Obraz przeciw ciemności, „Życie Literackie” 1979, nr 37
 • Potrzebni od zaraz, „Fakty 79” 1979, nr 21
 • Po stronie Gałczyńskiego, „Życie Literackie” 1980, nr 14
 • Trzy kwestie bieżącej krytyki literackiej, „Życie Literackie” 1980, nr 22
 • Pod znakiem klasycyzmu i poza konwencją, „Życie Literackie” 1980, nr 40
 • Wszystko ofiarować, niczego nie potwierdzić, „Życie Literackie” 1981, nr 8
 • Czy poezja jest artykułem pierwszej potrzeby?, „Poezja” 1981, nr
 • Chwila, „nasz cały czas”, „Poezja” 1982, nr 7
 • Koncepcja literatury mesjanicznej w Prelekcjach Paryskich Adama Mickiewicza, „Ruch Literacki” R. XXIII, 1982, z. 5-6 (134-135)
 • Aleksandra Wata porządek myślenia [pseud.: „Szczepan Nowicki”], „Kontakt” 1987, nr 1-2
 • Prawda – sztuka – egzystencja. O wymiarach sensu w „Powiększeniu” M. Antonioniego, [współaut.: M. Jankun-Dopartowa], „Kino” 1987, nr 9
 • „Romantyczność” Adama Mickiewicza jako utwór programowy, „Ruch Literacki” R. XXVIII, 1988, z. 3 (162)
 • Piętno buntu metafizycznego. Z symboliki III części „Dziadów”, „Ruch Literacki” R. XXIX, 1989, z. 4-5 (175-176)
 • „Barwy ochronne” albo Każdemu, co mu się należy, [współaut.: M. Jankun-Dopartowa, „Kino” 1989, nr 12
 •  „Pieśni ogromnych dwanaście”. Summa poetica Adama Mickiewicza, „Res Publica” 1989, nr 2
 • Na marginesie Mickiewiczowskiego „Widzenia”, „Teksty Drugie” 1991, nr 4
 • Animula, „Konkurs” nr 1-2, 1991
 • Wygnaniec w oboim żywiole, „Universitas” 1992, nr 3.
 • U początków romantycznej refleksji programowej Adama Mickiewicza, „Zeszyty Naukowe UJ” MLIV, Prace Historycznoliterackie, z. 80, 1992
 • Widzenie Księdza Piotra a wieszczba Oleszkiewicza. Stopnie proroczych wtajemniczeń w III części „Dziadów”, „Przegląd Humanistyczny” 1993, z. 1
 •  Poezja romantyczna – liryka romantyczna – liryka romantyków, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” R. XXIX/1994
 • W stronę syntezy romantyzmu – odpowiedź na ankietę naukową, „Teksty Drugie” 1995, nr 2 (32)
 • „Maria” Antoniego Malczewskiego i wczesnoromantyczne konwencje literackie, „Przegląd Humanistyczny” 1996, z. 2
 • Uwagi o definiowaniu mistycyzmu romantycznego, „Poznańskie Studia Polonistyczne” Seria Literacka III (XXIII), Poznań 1996
 • Uczestnictwo bez granic. [O zagranicznych realizacjach Andrzeja Wajdy], „Kwartalnik Filmowy” nr 15-16, 1996/1997
 • Rosja w twórczości poetyckiej Adama Mickiewicza, „Ruch Literacki” R. XXXIX, 1998, z. 3
 • Tworzenie bogactwa a więź narodowa w świetle literatury i filozofii doby romantyzmu, „Universitas” nr 22, 1998
 • „Zachować narodowi wierną pamiątkę”. Poezja Adama Mickiewicza jako język ofiar historii (Pamięci Stanisława Pigonia w trzydziestą rocznicę śmierci), „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” XXXVIII/1998
 • [W tłum. na jęz. chorwacki:] Izgnanik u oba počela, przeł. D. Blažina, „Knijževna Smotra” XXX, 1998, broj 110 (4), s. 15-21
 • [W zbiorze:] Język polski. Wybór współczesnych tekstów polskich. Podręcznik dla studentów. Tokyo University of Foreign Studies, 1999, s. 133-139;
 • Forma i sens Mickiewiczowskiej „Grażyny”, „Ruch Literacki” R. XLIII, 2002, z. 2 (251)
 • Wspomnienie o Profesorze Marianie Tatarze, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”, R. XL/2005. Przedruk pt.: Marian Tatara (18 I 1931-9 V 2004), [w pracy zb.:] Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akakdemicki 2003/2004, Red. Nacz. Kroniki A. K. Banach, Kraków 2006
 • Dążenia religijne romantyków polskich, „Horyzonty Wychowania” 2007, z. 7 (11)

Gawędy-interpretacje kolejnych ksiąg Pana Tadeusza:

 • Poezja czysta. Z prof. Bogusławem Dopartem, znawcą twórczości Adama Mickiewicza, wykładowcą UJ, gawędy część pierwsza. Rozmawia Marcin Wilk, „Dziennik Polski” nr 73 z dn. 27 marca 2008 r.
 • Melancholia i tęsknota (…), ”Dziennik Polski” nr 87 z dn. 12 kwietnia 2008 r.
 • Pobudzanie smaku istnienia (…), „Dziennik Polski” nr 99 z dn. 26 kwietnia 2008 r.
 • Kosmiczna modlitwa Wojskiego (…), „Dziennik Polski” nr 109 z dn. 10 maja 2008 r.
 • Dojrzały czar erotyczny (…), „Dziennik Polski” nr 126 z dn. 31 maja 2008 r.
 • Medytująca melancholia (…), „Dziennik Polski” nr 144 z dn. 21 czerwca 2008 r.
 • Wymyślać Polskę, nie Polsce (…), „Dziennik Polski’ nr 168 z dn. 19 lipca 2008 r.
 • Ekstaza, rozkosze i przeczucia (…), „Dziennik Polski” nr 197 z dn. 23 sierpnia 2008 r.
 • Mocowanie się żywiołów (…), „Dziennik Polski” nr 221 z dn. 20 września 2008 r.
 • Poemat dla dorosłych (…), „Dziennik Polski” nr 251 z dn. 25 października 2008 r.
 • Jedyna taka wiosna (…), „Dziennik Polski’ nr 267 z dn. 15 listopada w2008 r.
 • Kochajmy się! (…), „Dziennik Polski” nr 291 z dn. 13 grudnia 2008 r.

 • Nieprawdopodobne odkrycie w Krakowie [obszerna ekspertyza nowo odkrytego listu A. Mickiewicza], „Gazeta Polska” 2009, nr 11
 • [Współaut.] La pola kulturo en la tempo de Ludoviko Zamenhof, prilumita de la fenomeno de akceptado de „Sinjoro Tadeo” de Adam Mickiewicz, „Esperantologio. Esperanto Studies”, kaj. 6, [Uppsala University] 2013
 • Ksiądz Robak, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”, R.III (XLV), 2010
 • „Między dawnymi i młodszymi laty”. O dorobku filologiczno-historycznym Juliana Maślanki, „Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ” 2010, z. 1-2 (7-8)
 • „Polska historyczna,Polska wolna, oświecona zaczyna się od chrześcijaństwa”. Adam Mickiewicz wobec chrztu i chrystanizacji Polski, „Teologia Polityczna” 9/2016-2017, s. 129-140.
 • Un panorama des théories esthétiques des XVIIIe et XIXe siècle [artykuł recenzyjny], „Romanica Wratislaviensia” LXIV, Wrocław 2017.
 • Soplicowo i jego wizja równowagi, „Teologia Polityczna. Rocznik Filozoficzny” nr 12, 2019/2020, s. 93-102
 • Etos wykładowcy akademickiego (etos a praktyka), „Bibliotekarz Podlaski”, nr 1/2020 (XLVI), s. 269-284
Do góry