• Wokół krytyki literackiej i debiutu, [w pracy zb.:] Drugi Krakowski Almanach Młodych, red. S. Stabro, A. Włodek, A. Kaliszewski, Kraków 1980
 • Raj z dawna utracony, [w pracy zb.:] Tadeusz Nowak. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza, red. J. Z. Brudnicki, Warszawa 1981. Pierwodruk: „Życie Literackie” 1977, nr 38
 • Halina Poświatowska, „Polski Słownik Biograficzny” t. XXVII/4, z. 115, Wrocław 1983
 • Bronisław Przyłuski, „Polski Słownik Biograficzny” t. XXIX/2, z. 121, Wrocław 1986
 • Adam Mickiewicz (1798-1855), [w pracy zb.:] Lettres Européennes. Histoire de la littérature européenne, red. A. Benoit-Lusausay, G. Fontaine, Paris 1992
 •  Adam Mickiewicz – „Dziady”, [w pracy zb.:] Lektury polonistyczne. Oświecenie – romantyzm, t. I, red. A. Borowski, J. Gruchała, Kraków 1997
 • Wprowadzenie [w:] Adam Mickiewicz: Słowa Chrystusa, Słowa Panny, [druk ulotny], Kraków 1997
 • „Kilka rysów ogromnego obrazu”. O epickości „Dziadów’ drezdeńskich, [w pracy zb.:] Lustra historii. Rozprawy i eseje ofiarowane Profesor Marii Żmigrodzkiej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej, red. M. Kalinowska, E. Kiślak, Warszawa 1998
 • Czem był „Pan Tadeusz” dla Polaków w dobie niewoli, [w:] W świecie „Pana Tadeusza”, red. W. Walecki, Kraków 1998
 • Polska – Chrystusem narodów?, [w pracy zb.:] „Dziady” Adama Mickiewicza. Poemat – Adaptacje – Tradycje, red. B. Dopart, Kraków 1999
 • Miejsce urodzenia, [wstęp w:] T. Gierlach, Wola Jasienicka i jej dzieje, Krosno 2000
 • Ja, między innymi ja, [poslowie w:] K. Turaj-Kalińska, Prometea, Bydgoszcz 2002
 • Poeticzeskoje tworczestwo Adama Mickiewicza i formirowanije polskogo romantizma (w pieriod do 1830 g.), [w pracy zb.:] Studia polono-rossica. K 80-lietiju Jeleny Zacharowny Cybienko, red. W. A. Choriew i S. W. Klementiew, Moskwa 2003
 • Cykl Mickiewiczowski a romantyczna wielka forma poetycka, [w pracy zb.:] Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice o polskim cyklu poetyckim, red. B. Kuczera-Chachulska, Warszawa 2004
 • Franciszek Bielak (1892-1973), [w pracy zb.:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga. Suplement, red. W. Walecki, Kraków 2004
 • Romantyzm w Polsce, [w pracy zb.:] Historia literatury światowej, t. IV: Romantyzm, red. M. Szulc, Kraków 2004, s. 225-308
 • Tropy rzymskie w kreacji męża „czterdzieści i cztery”, [w pracy zb.:] Dobra pamięć. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Tomaszowi Weissowi, red. M. Zaczyński, F. Ziejka, Kraków 2005
 • Franciszka Ziejki badania nad kulturą, [w pracy zb.:] Literatura – Kulturoznawstwo – Uniwersytet. Księga ofiarowana Franciszkowi Ziejce w 65 rocznicę urodzin, wyd. cyt.
 • [Współaut.] Franciszek Ziejka jako historyk literatury XIX wieku, [w pracy zb.:] jw.
 • Wstęp [w:] „I ziarno duszy nagie pozostało”. Antologia wierszy polskiego Romantyzmu, wyd. cyt.
 • Poezja Mickiewiczowska a sentymentalność czuła, [w pracy zb.:] Literatura. Historia. Dziedzictwo. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. T. Chachulski, A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 2006
 • Posłowie [w:] W. Żyszkiewicz, Zmienny kształt powabu [tom poetycki], SPP, Kraków 2007
 • Wokół stylizacji psalmicznej w trzeciej części „Dziadów” Adama Mickiewicza, [w pracy zb.:] Księga Psalmów. Modlitwa, przekład, inspiracja, red. P. Mitzner, Warszawa 2007
 • Wyskazywanija Mickiewicza o Puszkinie (1837, 1842), w pracy zbiorowej: Adam Mickiewicz i pol’skij romantizm w russkoj kul’turie, Nauka, Moskwa 2007, s. 88-100.
 • Prozopoizm w romantyzmie polskim, w pracy zbiorowej: Personalizm polski, pod red. ks. M. Ruseckiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 185-202.
 • Powieściowość „Pana Tadeusza” – kwestia otwarta?, w pracy zbiorowej: Album gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej, pod redakcją J. Daty i B. Oleksowicza, Gdańsk 2009, s. 154-166
 • Kultura duchowa [wieku XIX], w pracy zbiorowej: Spojrzenie w przeszłość, t. II: Wiek XIX, XX. Konferencja Muzeum Historii Polski, Jadwisin 25-26 października 2007 r., Warszawa 2009, s. 25-33.
 • Adam Mickiewicz (1798-1855), w pracy zbiorowej: Literatura Europy. Historia literatury europejskiej, pod redakcją A. Benoit-Dusausoy i G. Fontaine’a, Gdańsk 2009, s. 571-581.
 • Bajronizm, czyli ukryte oblicze „Pana Tadeusza”, w pracy zbiorowej: W świecie myśli i wartości. Prace z historii literatury i kultury ofiarowane profesorowi Julianowi Maślance, pod redakcją R. Dąbrowskiego i A. Waśki, Kraków 2010, s. 109-121.
 • „Pan Tadeusz” do użytku szkolnego i powszechnego. (Kilka myśli o edycjach popularnych Stanisława Pigonia, Konrada Górskiego i Zofii Stefanowskiej), w pracy zbiorowej: profesor z Komborni. Stanisław Pigoń w czterdziestą rocznicę śmierci, pod redakcją K. Fiołka, Kraków 2010, s. 208-220.
 • Stanisław Pigoń jako wydawca dzieł wielkich humanistów, w pracy zbiorowej: jw., s. 221-226.
 • Dlaczego „neoklasycyzm”?, w pracy zbiorowej: Długie trwanie. Różne oblicza klasycyzmu, pod redakcją R. Dąbrowskiego i B. Doparta, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, s. 191-208.
 • .[współredakcja tomu zbiorowego:] Długie trwanie. Różne oblicza klasycyzmu, pod redakcją jw., ss.
 • O wielości estetyk w liryce Słowackiego. Uwagi i notatki, w pracy zbiorowej: Słowacki mistyczny – rewizje po latach, pod redakcją Andrzeja Fabianowskiego i Ewy Hoffmann-Piotrowskiej, Wydawnictwa uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 165-179.
 • Miejska architektura jako przestrzeń dialogu z historią i nowoczesnością w Polsce postyczniowej, w pracy zbiorowej: Kino: obiekt uczuć czy przedmiot badań? W dialogu z myślą filmową i twórczością Rafała Marszałka, pod redakcją M. Dopartowej i M. Oleszczyka,  Wyd. dopART, Kraków 2012, s. 401-411.
 • ”Między dawnymi i młodszymi laty”. O dorobku filologiczno-historycznym Profesora Juliana Maślanki, „Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ” 2010, zesz. 1-2 (7-8), s. 251-256.
 • Ksiądz Robak, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R. III (XLV), 2010, s. 24-35.
 • „Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna…”. O życiu i dorobku Mariana Tatary, [wstęp w:] M. Tatara, Od Kochanowskiego do Norwida. Lektury i rozprawy, wyd. cyt.
 • Powieściowość „Pana Tadeusza” – kwestia otwarta?, [w pracy zb.:] Album Gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej, red. J. Data, B. Oleksowicz, Gdańsk 2009
 • 4.14. Adam Mickiewicz (1798-1855), [w pracy zb.:] Literatura Europy. Historia literatury europejskiej, red. A. Benoit-Dusausoy, G. Fontaine, Gdańsk 2009 [znacznie rozszerzona i zmieniona wersja artykułu: por. pozycja A. 1.19
 • Bajronizm, czyli ukryte oblicze „Pana Tadeusza”, [w pracy zb.:] W świecie myśli i wartości. Prace z historii literatury i kultury ofiarowane Profesorowi Julianowi Maślance, red. R. Dąbrowski i A. Waśko, Kraków 2010
 • Interpretacja spadającego jabłka [wywiad, przedruk], w tomie: H. Markiewicz, Mowy i rozmowy 1961-2010, Collegium Columbinum, Kraków 2011, s. 201-218.
 • W poszukiwaniu tożsamości. Z Rafałem Marszałkiem rozmawia Bogusław Dopart [wywiad, przedruk], w pracy zbiorowej: Kino: obiekt uczuć czy przedmiot badań? W dialogu z myślą filmową i twórczością Rafała Marszałka, pod redakcją M. Dopartowej i M. Oleszczyka, Wyd. dopART, Kraków 2012, s. 125-138.
 • Miejska architektura jako przestrzeń dialogu z historią i nowoczesnością w Polsce postyczniowej, [w pracy zb.:] Kino: obiekt uczuć czy przedmiot badań? W dialogu z myślą filmową i twórczością Rafała Marszałka, red. M. Dopartowa i M. Oleszczyk, Kraków 2012
 • Cypriana Norwida sprawa o Polskę, [w pracy zb.:] Historia ma konsekwencje. Mickiewicz, Mochnacki, Norwid, Witkacy o dziejach Polski, pod red. Arkadego Rzegockiego, Kraków- Warszawa 2012, s. 51-95
 • Piękno a prawda w poezji profetycznej Juliusza Słowackiego, [w pracy zb.:] Piękno Juliusza Słowackiego, tom I Principia, Studia pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Grzegorza Kowalskiego, Białystok 2012, s. 157-174
 • Cypriana Norwida sprawa o Polskę, [w pracy zb.: Historia ma konsekwencje. Mickiewicz, Mochnacki, Norwid, Witkacy o dziejach Polski, red. A. Rzegocki, Kraków-Warszawa 2012, s. 51-95
 • Kosmos Mickiewiczowskich „Dziadów”. Rytualny, misteryjny, teozoficzny…, w pracy zbiorowej: Dziady nasze mają to szczególnie… Studia i szkice współczesne o dramacie Adama Mickiewicza, redakcja naukowa: Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski, nakładem Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2013, s. 117-149.
 • Goethe i Byron w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza, „Konteksty Kultury” 10 B, 2013, s. 255-271.
 • La pola kulturo en la tempo de Ludowiko Zamenhof, prilumita de la fenomeno de akceptado de „Sinjoro Tadeo” de Adam Mickiewicz [współaut.: Sabina Bobran], ”Esperantologio. Esperanto Studies” Kajero 6, Uppsala University 2013, s. 59-69.
 • Kultura polskiego romantyzmu: dynamika i pluralizm, [w pracy zb.:] Środowiska kulturotwórcze czasów oświecenia i romantyzmu, jw., s.89-108.
 •  Ziemia krośnieńska Stanisława Pigonia. Motywy regionalne i dziedzictwo etosowe, [w pracy zb.:] Pąństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Stanisława Pigonia w Krośnie 1999-2014, red. J. Jagiełło-Kuczała, J. Kułakowska-Lis, F. Tereszkiewicz, Krosno 2014, s. 138-145.
 • „I ciągle widzę ich twarze…” O polonistycznej społeczności olimpijskiej, [w pracy zb.:] Wokół Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, pod red. A. Wójtowicz, Warszawa 2014, s. 165-169.
 • Zaproszenie do Zaproszenia, [posłowie w:] R. Fieguth, Zaproszenie do „Quidama”. Portret poematu Cypriana Norwida, Kraków 2014, s. 313-318.
 • Był tu wśród nas… Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Ulewiczu, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza”, R. VI (XLVIII), 2015, s. 602-607.
 •  Ślady koncepcji twórczych w epistolografii Adama Mickiewicza z lat 1836-1855, [w pracy zb.:] Mickiewicz niedoczytany. Korespondencja poety z perspektywy współczesnej, red. naukowa E. Hoffmann-Piotrowska, A. Fabianowski, T. Jędrzejewski, Warszawa 2014, s. 191-207.
 •  O założeniach romantycznej formy otwartej (Wprowadzenie do problematyki), [w pracy zb.:] Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa. Z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu, pod red. A. Ziołowicz i R. Dąbrowskiego, Kraków 2014, s. 29-46.
 • Miriam, „Ad leones!”. O czytaniu noweli Cypriana Norwida, [w pracy zb.:] Literatura – kultura religijna – polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin, pod red. K. Koehlera, W. Kudyby i J. Sikory, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, s. 227-239.
 • Literatura, krytyka, polityka. Wokół petersburskiej edycji „Poezyj” Adama Mickiewicza, [w pracy zb.:] Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, pod red. Tomasza Chachulskiego, Doroty Kielak i Magdaleny Ślusarskiej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, s. 499-514.
 • Wokół epopeiczności „Pana Tadeusza”, [w pracy zb.:] „Pan Tadeusz”. Poemat – Postacie – Recepcja, red. naukowa E. Hoffmann-Piotrowska, A. Fabianowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 121-146
 • „Poświętne ojcowisko”. Program kultury narodowej Jana Pawła Woronicza: lata krakowskie (1816-1828), [w pracy zb.:] Narodziny Rzeczypospolitej Krakowskiej. Relacje – Obrazy – Wspomnienia, pod red. M. Stankiewicz-Kopeć i T. Budrewicza, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 51-72
 • „Polska historyczna, Polska wolna, oświecona zaczyna się od chrześcijaństwa”. Adam Mickiewicz wobec chrztu i chrystianizacji Polski, „Teologia Polityczna” 9/2016-2017, s. 129-140.
 • Legiony, epopeja napoleońska – u początków legendy literackiej, [w:] A. A. Jakubowski, Major Aleksander. Powieść, komentarz B. Dopart, J. Ławski, E. Modzelewska, redakcja i opracowanie tomu E. Modzelewska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, s. 73-89.
 • Wieszcz Ukrainy w czasach Józefa Bohdana Zaleskiego, Juliusza Słowackiego i Tarasa Szewczenki, „Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU”, tom XII: Kultura masowa w kulturach Słowian, pod red. Hanny Kowalskiej-Stus, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2016, s. 179-194.
 • Zygmunta Glogera Rok polski w życiu, twórczości i pieśni, [w pracy zb.:] Zygmunt Gloger pisarz, myśliciel uczony. Studia, red. naukowa: Jan Leończuk, Jarosław Ławski, Łukasz Zabielski, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2016, s. 53-65.
 • Pan Tadeusz – domniemany epos słowiański, [w pracy zb.:] Słowiańskie tropy. Studia collectanea in honorem Juliani Kornhauser, pod red. Aleksandry Borowiec i Magdaleny Dyras, Wydawnictwo „scriptum”, Kraków 2017, s. 125-143.
 • Juliana Przybosia dialogi z Mickiewiczem, [w pracy zb.:] Przyboś dzisiaj, pod red. Zenona Ożoga, Janusza Pasterskiego i Magdaleny Rabizo-Birek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 295-309.
 • Tyle zagadek i tyle tajemnic… Jeszcze o Widzeniu Adama Mickiewicza, [w pracy zb.:] Loci (non communes: prace ofiarowane Profesor Marii Korytowskiej Kraków 2017.
 • Un panorama des théories esthétiques des XVIIIe et XIXe siècle [artykuł recenzyjny], „Romanica Wratislaviensia” LXIV, Wrocław 2017.
 • Profesor, historyk, krytyk. Kazimierz Brodziński jako wykładowca literatury polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, „Wiek Oświecenia” 2017, z. 33, Warszawa 2017, s. 19-38.
 • Komu i do czego służy tradycja romantyczna po roku 1989?, [w pracy zb.:] Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość, uznanie, edukacja, pod red. M. Saganiak M. Wernera, M. Woźniewskiej-Działak i Ł. Kucharczyka, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018, s. 66-88.
 • Wokół Świstka krytycznego Stanisława Kostki Potockiego, [w pracy zb.:] O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego. Studia i szkice, pod red. D. Folgi-Januszewskiej i T. Chachulskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2018, s. 123-134.
 • Dwa wiersze Mickiewicza o samotności, [w pracy zb.:] Autoportret z olimpiadą w tle, red. Mateusz Skucha, Wydawnictwo UJ, Kraków 2020, s. 29-46 [Mickiewicz’s two poems about loneliness]
 • Rosjanie i Rosja w Dziadach drezdeńskich Adama Mickiewicza, [w pracy zb.:] Adam Mickiewicz i Rosjanie, red. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, Z. Kaźmierczyk, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2020, s. 55-69 [Russians and Russia in the Dresden Dziady by Adam Mickiewicz]
 • Wokół krakowskiego preromantyzmu, [w pracy zb.:] Przybylski i inni. Nowe studia o znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia, red. R. Dąbrowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020, s. 117-142, Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, t. XVII [On Krakow’s Preromanticism]
 • Nowy Robinson warszawski. Leopold Tyrmand (diarysta) wobec stołecznej elity kulturalnej, [w pracy zb.:] Leopold Tyrmand. Pisarz – człowiek spektaklu – świadek epoki, pod red. M. Woźniewskiej-Działak, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2020, s. 49-67.
Do góry